Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2B)

Artikel 1 – Definities 

 1. Derma Care Selin , gevestigd te Eindhoven , KvK-nummer 76635260, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen moeten per direct betaald worden, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
 7. Indien er een voorschot is betaald door de opdrachtgever geld deze niet langer dan 3 maanden. Binnen deze tijd is het ook enkel mogelijk om de behandeling uit te voeren waarvoor is betaald en is het bedrag niet in te zetten bij andere diensten of producten.
 8. De opdrachtgever krijgt geen restitutie op aanbetalingen die d.m.v een online boeking gemaakt zijn.
 9. Indien de opdrachtgever niet 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd brengen we 50% van de behandeling in rekening.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn incl btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 6. Bij aankoop van kuren voor gezichtsbehandelingen zijn deze ook 3 maanden geldig.

Artikel 6 – Prijsindexering 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januariaan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

Artikel 8 – Intrekking opdracht

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst 

Artikel 10 – Contractduur opdracht

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Verrekening

Artikel 14 – Opschorting

Artikel 15 – Overdracht van rechten

Artikel 16 – Verval van de vordering

Artikel 17 – Garantie

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Derma Care Selin  enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

 

Artikel 18 – Verzekering

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 21 – Vrijwaring 

Artikel 22 – Klachtplicht 

Artikel 23 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

Artikel 24 – Intellectueel eigendom

Artikel 25 – Geheimhouding

Artikel 26 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 000voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27 – Niet-overname personeel

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Derma Care Selin  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Derma Care Selin  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 30 – Toeschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).